OPERAČNÍ PROGRAM

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: Úspory energie – IV. výzva

Název projektu: Energetické úspory ve společnosti JANTAR – lakovna, spol. s r.o.

Cíl projektu: Cílem projektu je realizace komplexních opatření k dosažení úspory energie. Úspora energie bude dosažena jak snížením elektrické energie, tak také snížením spotřeby zemního plynu, který bude v nové provozovně nahrazen propan butanem.

Stručný popis operace: Předmětem projektu bude realizace energeticky úsporných opatření, konkrétně náhrada dvou lakovacích kabin dvěma novými. Předložený projekt má přímou návaznost na hlavní předmět podnikání společnosti JANTAR – lakovna, spol. s.r.o. Realizací projektu dojde k posílení konkurenceschopnosti podniku snížením provozních nákladů.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

V letech 2019 – 2021 realizuje firma Karton Plus spol. s r.o. společně s partnerskou společností JANTAR-lakovna, spol. s r.o. projekt s názvem „Karton Plus, spol. s r.o. – vzdělávání zaměstnanců II“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012043 (Evropský sociální fond – OP Zaměstnanost). Předmětem projektu je vzdělávání zaměstnanců žadatele i partnera projektu v oblasti měkkých dovedností, účetních a ekonomických, obecné IT dovedností a technických a odborných kurzů. Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti obou firem ve svém regionu. Výstupem projektu je 23 zaměstnanců, kteří absolvovali min. 40 hodin vzdělávání. Informace o projektu je možné nalézt zde: https://www.esfcr.cz/projekty-opz/-/asset_publisher/ODuZumtPTtTa/content/karton-plus-spol-s-r-o-vzdelavani-zamestnancu-ii.